Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 đối với thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước 01/01/2015


Như chúng ta đã biết, đối với thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước 01/01/2015, thì mã đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế gồm 34 mã đối tượng và 7 mức hưởng bảo hiểm y tế, do đó bệnh nhân cần lưu ý có sự đối chiếu, thay đổi mức hưởng đối với thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước 01/01/2015 nhưng có giá trị sử dụng đến sau ngày 01/01/2016

- Ngoài sự khác nhau về mức hưởng bảo hiểm y tế từ 7 mức xuống còn 5 mức, thẻ bảo hiểm y tế 2016 còn có sự điều chỉnh, bổ sung mã đối tượng:

  • Bổ sung thêm 6 mã đối tượng mới (QN, CY, DK, XD, CT, PV);
  • Bổ sung thêm 5 mã đối tượng với mục đích tách từ các mã cũ nhằm làm rõ hơn đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (DT, TS, CS, SV, GB);
  • Loại 2 mã đối tượng cũ và nhập vào cùng mã GD (XV, TL),

- Bệnh nhân có thể xem mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 đối với thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước 01/01/2015 để biết rõ quyền lợi, mức hưởng khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảng 1: Mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 đối với thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước 01/01/2015 1

- Để hiểu rõ hơn các quyền lợi của 5 mức hưởng từ 01/01/2016, Quý bệnh nhân có thể tìm hiểu tại Đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế 2016

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

* Tham khảo thêm:
-    Đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế trước 2015
-    Đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế 2016
-    Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế
-    Lợi ích khi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Phước An

* Nguồn:
-    Công văn 4996/BHXH-CSYT, ngày 17/12/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung

-    Quyết định số 1351/QĐ-BHXH, ngày 16/11/2015, của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT.


* Chú thích:
-    1 Công văn 4996/BHXH-CSYT, phụ lục 1;
-    2 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH, điều 2, khoản 2, điểm d;


Your Chat Plugin code