Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Quyền lợi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến 2016 – thông tuyến


Kể từ 01/01/2016, người tham gia bảo hiểm y tế khi đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc tại phòng khám đa khoa hoặc tại bệnh viện tuyến huyện thì được lựa chọn một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện nêu trên trong cùng địa bàn tỉnh để khám bệnh, chữa bệnh mà không cần có giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế đúng tuyến.

1. Người bệnh được hưởng quyền lợi đúng tuyến khi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nơi đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế và/hoặc theo các trường hợp cụ thể được hướng dẫn tại thủ tục khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế .

2. Hơn thế nữa, kể từ 01/01/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn chấp nhận thanh toán quyền lợi bảo hiểm y tế đúng tuyến khi khám chữa bệnh theo hình thức thông tuyến, cụ thể:
Thông tuyến khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế: người tham gia bảo hiểm y tế khi đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc tại phòng khám đa khoa hoặc tại bệnh viện tuyến huyện thì được lựa chọn một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện nêu trên trong cùng địa bàn tỉnh để khám bệnh, chữa bệnh mà không cần có giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế đúng tuyến. 

QUYỀN LỢI KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ ĐÚNG TUYẾN 2016 – THÔNG TUYẾN

Tuy nhiên, việc thanh toán quyền lợi bảo hiểm y tế đúng tuyến khi khám chữa bệnh theo hình thức thông tuyến không áp dụng trong trường hợp người bệnh có đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tại tuyến tỉnh, tuyến trung ương (bao gồm bệnh viện tư nhân). 

3. Người có thẻ bảo hiểm y tế đã được đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương nhưng tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến huyện, tuyến xã tạm thời chưa được thanh toán quyền lợi bảo hiểm y tế đúng tuyến ngoại trú, trừ các trường hợp:
- Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được ghi mã K1, K2, K3;
- Cấp cứu;
- Có giấy tạm trú; đi công tác, học tập.

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

 * Tham khảo thêm:
- Đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế 2016.
- Thủ tục khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế.
- Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu 2016.
- Phân tuyến các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế 2016.

 * Nguồn:
Công văn 5388/BHXH-CSYT, ngày 30/12/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
;


Your Chat Plugin code