Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Ý nghĩa mã thẻ bảo hiểm y tế 2016


Sự khác biệt lớn nhất giữa mã thẻ bảo hiểm y tế 2015 và 2016:

-    Sau khi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chuẩn hóa các tiêu chí thông tin quản lý thuộc dự án “Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam” thì mã thẻ bảo hiểm y tế 2016 vẫn gồm 15 ký tự tương tự mã thẻ bảo hiểm y tế 2015, tuy nhiên các ký tự này được phân chia vào 4 ô thay vì 6 ô như năm 2015.
-    Ý nghĩa 5 ký tự thuộc 3 ô đầu tiên không có sự thay đổi, riêng 10 ký tự sau đối với mã thẻ bảo hiểm y tế 2016 được gọi là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT, ý nghĩa của các ký tự như sau:

 • Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): được ký hiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái latinh), là mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế là mã đối tượng đóng bảo hiểm y tế được xác định đầu tiên 1. Hiện nay, Nhà Nước ban hành có tổng cộng 43 mã đối tượng
 • Ký tự tiếp theo (ô thứ 2): được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng bảo hiểm y tế . Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì mức hưởng bảo hiểm y tế ghi trên thẻ bảo hiểm y tế là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.
 • Hai ký tự tiếp theo (ô thứ 3): được ký hiệu bằng số (từ 01 đến 99) là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT. Riêng mã của BHXH Bộ Quốc phòng được ký hiệu bằng số 97, của BHXH Công an nhân dân được ký hiệu bằng số 98. Ví dụ: mã tỉnh TP.HCM là mã 79
 • Mười ký tự cuối (ô thứ 4): là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT.

Hình 1: Mặt trước thẻ bảo hiểm y tế 2015

Hình 2: Mặt trước thẻ bảo hiểm y tế 2016

-    Mục đích của dãy ký tự này là nhằm phân loại, thống kê đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời xác định quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hay nói khác hơn, bộ mã số này là cách nhận diện thông tin của người tham gia bảo hiểm y tế dưới sự quản lý của cơ quan Bảo hiểm Xã hội.

-    Thời hạn áp dụng mã thẻ bảo hiểm y tế 2016:

 • Tạm thời chưa áp dụng mã thẻ bảo hiểm y tế 2016: 2

Đối với người tham gia bảo hiểm y tế do BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý và thân nhân quân nhân tại ngũ tham gia bảo hiểm y tế do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý, phát sinh mới hoặc hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế, tiếp tục cấp thẻ bảo hiểm y tế theo cấu trúc mã thẻ bảo hiểm y tế 2015, có thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đến hết ngày 31/12/2016.

 • Thực hiện mã thẻ bảo hiểm y tế 2016 từ ngày 01 tháng 01 năm 2016


Đối với người tham gia bảo hiểm y tế là quân nhân, công an nhân dân gồm:

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ;
 • Hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân;
 • Học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.
 • Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ;
 • Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội.

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

*    Tham khảo thêm:
-    Mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 2016
-    Đối tượng – mức hưởng bảo hiểm y tế 2016
-    Ý nghĩa mã thẻ bảo hiểm y tế 2015
-    Đổi thẻ bảo hiểm y tế
-    Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
-    Thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế

*    Nguồn:
-    Luật BHYT số 46/2014/QH13, có hiệu lực 01/01/2015; 

-    Quyết định số 1351/QĐ-BHXH, ngày 16/11/2015, của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT.

-    Công văn 4911/BHXH-CSYT, ngày 04/12/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc cấp thẻ BHYT năm 2016.

* Chú thích:

-    1 Luật BHYT số 46/2014/QH13, điều 1, khoản 7
-    2 Công văn 4911/BHXH-CSYT, ngày 04/12/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc cấp thẻ BHYT năm 2016


Your Chat Plugin code