Phụ lục 3 ( tiếp theo )

lượt xem 12,082 lượt xem

PHỤ LỤC 3: PHÂN LOẠI THUỐC THEO MÃ GIẢI PHẪU - ĐIỀU TRỊ - HÓA HỌC

(Anatomical therapeutic chemical code) (mã ATC)

(Phần tiếp theo)

3. DANH MỤC THUỐC SẮP XẾP THEO VẦN CHỮ CÁI KÈM MÃ ATC


Mã ATC       Tên thuốc

A10B F01    Acarbose

S01E C01    Acetazolamid

R05C B01    Acetylcystein

S01X A08    Acetylcystein

V03A B23    Acetylcystein

D06B B03    Aciclovir

J05A B01     Aciclovir

S01A D03    Aciclovir

A01A D05    Acid acetylsalicylic (aspirin)

B01A C06    Acid acetylsalicylic (aspirin)

N02B A01    Acid acetylsalicylic (aspirin)

M05B A04    Acid alendronic

A11G A01    Acid ascorbic (vitamin C)

S02A A03    Acid boric

A05A A01    Acid chenodeoxycholic

V08A A01    Acid diatrizoic

C03C C01   Acid etacrynic

B03B B01    Acid folic

V08A C06    Acid iopanoic

G04A B01    Acid nalidixic

M05B A03    Acid pamidronic

D02B A01    Acid para - aminobenzoic

D01A E12    Acid salicylic

S01B C08    Acid salicylic

B02A A02    Acid tranexamic

N03A G01    Acid valproic

C01E B10    Adenosin

P02C A03    Albendazol

B05A A01    Albumin

M03A A01    Alcuronium

L03A C01    Aldesleukin

R06A D01    Alimemazin

N05B A12    Alprazolam

B01A D02    Alteplase

S01X A13    Alteplase

N04B B01    Amantadin

R05C B06    Ambroxol

D06A X12    Amikacin

J01G B06     Amikacin

S01A A21    Amikacin

C03D B01    Amilorid

C01B D01    Amiodaron

N06A A09    Amitriptylin

C08C A01    Amlodipin

J01C A04     Amoxicilin

J01C R02     Amoxicilin và clavulanat

A01A B04    Amphotericin

A07A A07    Amphotericin

G01A A03    Amphotericin

J02A A01     Amphotericin

J01C A01     Ampicilin

S01A A19    Ampicilin

J01C R01     Ampicilin và sulbactam

                   Artemisinin

                   Artemether

L01X X02    Asparaginase

A07B C04    Atapulgit

C07A B03    Atenolol

C10A A05    Atorvastatin

A03B A01    Atropin

S01F A01    Atropin

L04A X01    Azathioprin

J01F A10     Azithromycin

J01D F01     Aztreonam

D06B A01    Bạc sulfadiazin

D06A X05    Bacitracin

R02A B04    Bacitracin

V08B A01    Bari sulfat, dạng hỗn dịch

V08B A02    Bari sulfat, không dạng hỗn dịch

A07E A07    Beclometason

D07A C15    Beclometason

R01A D01    Beclometason

R03B A01    Beclometason

C09A A07    Benazepril

J01C E08     Benzathin benzylpenicilin

D10A E01    Benzoyl peroxyd

P03A X01    Benzyl benzoat

J01C E01     Benzyl penicilin

S01A A14    Benzylpenicilin

A07E A04    Betamethason

C05A A05    Betamethason

D07A C01    Betamethason

D07X C01    Betamethason

H02A B01    Betamethason

R01A D06    Betamethason

R03B A04    Betamethason

S01B A06    Betamethason

S01C B04    Betamethason

S02B A07    Betamethason

C07A B05    Betaxolol

S01E D02    Betaxolol

C10A B02    Bezafibrat

A11H A05    Biotin

N04A A02    Biperiden

A06A B02    Bisacodyl

A06A G02    Bisacodyl

A02B X05    Bismuth subcitrat

L01D C01    Bleomycin

G02C B01    Bromocriptin

N04B C01    Bromocriptin

A07E A06    Budesonid

D07A C09    Budesonid

H02A B16    Budesonid

R01A D05    Budesonid

R03B A02    Budesonid

N01B B01    Bupivacain

N02A E01    Buprenorphin

A03B B01    Butylscopolamin

V03A B03    Dinatri calci adetat

J07A H02     Các kháng nguyên não mô cầu polysacarid tinh chế đơn hóa trị khác

J07A H05     Các kháng nguyên não mô cầu polysacarid tinh chế đa hóa trị khác

A12A A07    Calci clorid

B05X A07    Calci clorid

G04B A03    Calci clorid

V03A F03    Calci folinat

A12A A03    Calci gluconat

D11A X03    Calci gluconat

D03A X04    Calci pantothenat

A11H A31    Calci pantothenat

A11C C06    Calcifediol

H05B A01    Calcitonin (tổng hợp từ cá hồi)

H05B A03    Calcitonin (tổng hợp từ người)

H05B A02    Calcitonin (từ lợn)

J04A B30     Capreomycin

C09A A01    Captopril

N03A F01    Carbamazepin

                   Carbidopa - levodopa

C07A G02    Carvedilol

J01D A08     Cefaclor

J01D A09     Cefadroxil

J01D A01     Cefalexin

J01D A03     Cefalotin

J01D A07     Cefamandol

J01D A30     Cefapirin

J01D A04     Cefazolin

J01D A24     Cefepim

J01D A32     Cefoperazon

J01D A10     Cefotaxim

J01D A37     Cefpirom

J01D A33     Cefpodoxim

J01D A31     Cefradin

J01D A11     Ceftazidim

J01D A13     Ceftriaxon

J01D A06     Cefuroxim

R06A E07    Cetirizin

G03G A01    Chorionic gonadotropin

B06A A04    Chymotrypsin

S01K X01    Chymotrypsin

L04A A01    Ciclosporin

A02B A01    Cimetidin

N07C A02    Cinarizin

J01M A02    Ciprofloxacin

S01A X13    Ciprofloxacin

S03A A07    Ciprofloxacin

A03F A02    Cisaprid

L01X A01    Cisplatin

J01F A09     Clarithromycin

D10A F01    Clindamycin

G01A A10    Clindamycin

J01F F01     Clindamycin

J04B A01     Clofazimin

C10A B01    Clofibrat

G03G B02    Clomifen

N06A A04    Clomipramin

N03A E01    Clonazepam

C02A C01    Clonidin

N02C X02    Clonidin

S01E A04    Clonidin

N05C C01   Cloral hydrat

D06A X02    Cloramphenicol

D10A F03    Cloramphenicol

G01A A05    Cloramphenicol

J01B A01     Cloramphenicol

S01A A01    Cloramphenicol

S02A A01    Cloramphenicol

S03A A08    Cloramphenicol

A01A B03    Clorhexidin

B05C A02    Clorhexidin

D08A C02    Clorhexidin

D09A A12    Clorhexidin

R02A A05    Clorhexidin

S01A X09    Clorhexidin

S02A A09    Clorhexidin

S03A A04    Clorhexidin

P01B A01    Cloroquin

C03A A04    Clorothiazid

R06A B04    Clorphenamin

N05A A01    Clorpromazin

A10B B02    Clorpropamid

C03B A04    Clortalidon

A01A B18    Clotrimazol

D01A C01    Clotrimazol

G01A F02    Clotrimazol

J01C F02     Cloxacilin

N01B C01    Cocain

R02A D03    Cocain

S02D A02    Cocain

S01H A01    Cocain

R05D A04    Codein

M04A C01   Colchicin

A11C C05    Colecalciferol (Vitamin D3)

A07A A10    Colistin

J01X B01     Colistin

J01E E01     Cotrimoxazol

A07E B01    Cromolyn

R01A C01    Cromolyn

R03B C01    Cromolyn

S01G X01    Cromolyn

B03B A01    Cyanocobalamin

L01A A01    Cyclophosphamid

J04A B01     Cycloserin

L01B C01    Cytarabin

L01A X04    Dacarbazin

L01D A01    Dactinomycin

B01A B04    Dalteparin

M03C A01   Dantrolen

J04B A02     Dapson

L01D B02    Daunorubicin

V03A C01    Deferoxamin

                   Dehydroemetin

H01B A02    Desmopressin

A01A C02    Dexamethason

C05A A09    Dexamethason

D07A B19    Dexamethason

D07X B05    Dexamethason

D10A A03    Dexamethason

H02A B02    Dexamethason

R01A D03    Dexamethason

S01B A01    Dexamethason

S01C B01    Dexamethason

S02B A06    Dexamethason

S03B A01    Dexamethason

A11H A31    Dexpanthenol

D03A X03    Dexpanthenol

B05A A05    Dextran

R05D A09    Dextromethorphan

N02A C04    Dextropropoxyphen

N05B A01    Diazepam

M01A B05    Diclofenac

M02A A15    Diclofenac

S01B C03    Diclofenac

P02C B02    Diethylcarbamazin

N02B A11    Diflunisal

C01A A04    Digitoxin

C01A A05    Digoxin

N02C A01    Dihydroergotamin

P01A C01    Diloxanid

C08D B01    Diltiazem

V03A B09    Dimercaprol

D04A A32    Diphenhydramin

R06A A02    Diphenhydramin

S01E A02    Dipivefrin

B01A C07    Dipyridamol

C01B A03    Disopyramid

P03A A04    Disulfiram

V03A A01    Disulfiram

D05A C01    Dithranol

C01C A07    Dobutamin

A03F A03    Domperidon

C01C A04    Dopamin

C02C A04    Doxazosin

N06A A12    Doxepin

L01D B01    Doxorubicin

J01A A02     Doxycyclin

D01A C03    Econazol

G01A F05    Econazol

C09A A02    Enalapril

R01A A03    Ephedrin

R01A B05    Ephedrin

R03C A02    Ephedrin

S01F B02    Ephedrin

A01A D01    Epinephrin (Adrenalin)

B02B C09    Epinephrin (Adrenalin)

C01C A24    Epinephrin (Adrenalin)

R03A A01    Epinephrin (Adrenalin)

S01E A01    Epinephrin (Adrenalin)

A11C C01    Ergocalciferol

G02A B03    Ergometrin

N02C A02    Ergotamin

D10A F02    Erythromycin

J01F A01     Erythromycin

S01A A17    Erythromycin

B03X A01    Erythropoietin

G03C A03    Estradiol

L01X X11    Estramustin

G03C A04    Estriol

G03C A07    Estron

G03C C04   Estron

G03C A57    Estrogen liên hợp

B02B X01    Etamsylat

J04A K02     Ethambutol

N01A A01    Ether mê (diethyl ether)

G03C A01    Ethinylestradiol

L02A A03    Ethinylestradiol

J04A D03     Ethionamid

N03A D01    Ethosuximid

M05B A01    Etidronic acid

L01C B01    Etoposid

A02B A03    Famotidin

C10A B05    Fenofibrat

G02C A03    Fenoterol

R03A C04    Fenoterol

R03C C04    Fenoterol

N01A H01    Fentanyl

N02A B03    Fentanyl

L03A A02    Filgrastim

C01B C04    Flecainid

J01C F05     Flucloxacilin

D01A C15    Fluconazol

J02A C01     Fluconazol

D01A E21    Flucytosin

J02A X01     Flucytosin

H02A A02    Fludrocortison

V03A B25    Flumazenil

C05A A10    Fluocinolon acetonid

D07A C04    Fluocinolon acetonid

L01B C02    Fluorouracil

N06A B03    Fluoxetin

N05A B02    Fluphenazin

N05C D01   Flurazepam

D07A C17    Fluticason

R01A D08    Fluticason

R03B A05    Fluticason

G03G A05    Follitropin alfa

G03G A06    Follitropin beta

R03A C13    Formoterol

J05A D01     Foscarnet

C03C A01    Furosemid

M03A C02   Galamin

                   Gali nitrat

J05A B06     Ganciclovir

S01A D09    Ganciclovir

C10A B04    Gemfibrozil

D06A X07    Gentamicin

J01G B03     Gentamicin

S01A A11    Gentamicin

S03A A06    Gentamicin

J06A A02     Giải độc tố uốn ván

J07A M01    Giải độc tố uốn ván

A10B B01    Glibenclamid

A10B B09    Gliclazid

A10B B07    Glipizid

J06B B02     Globulin miễn dịch chống uốn

                    ván

J06B A01     Globulin miễn dịch của người dạng tiêm bắp

J06B A02     Globulin miễn dịch của người dạng tiêm tĩnh mạch

J06B B10     Globulin miễn dịch kháng bạch

                     hầu

J06B B05     Globulin miễn dịch kháng dại

J06B B04     Globulin miễn dịch kháng viêm

                   gan B

H04A A01    Glucagon

B05C X01    Glucose

V04C A02    Glucose

V06D C01    Glucose

N05C E01    Glutethimid

A06A G04    Glycerol

A06A X01    Glycerol

C01D A02    Glyceryl trinitrat

D03A X07    Glyceryl trinitrat

B05C X03    Glycin

H01C A01    Gonadorelin

V04C M01   Gonadorelin

L02A E03    Goserelin

D01A A08    Griseofulvin

D01B A01    Griseofulvin

C02C C02   Guanethidin

S01E X01    Guanethidin

N05A D01    Haloperidol

N01A B01    Halothan

B01A B01    Heparin

C05B A03    Heparin

S01X A14    Heparin

H01C A03    Histrelin

S01F A05    Homatropin

G03G A02    Human menopausal

                    gonadotropin

J06A A06     Huyết thanh kháng dại

B06A A03    Hyaluronidase

C02D B02    Hydralazin

C03A A03    Hydroclorothiazid

A01A C03    Hydrocortison

A07E A02    Hydrocortison

C05A A01    Hydrocortison

D07A A02    Hydrocortison

D07X A01    Hydrocortison

H02A B09    Hydrocortison

S01B A02    Hydrocortison

S01C B03    Hydrocortison

S02B A01    Hydrocortison

A01A B02    Hydrogen peroxid

D08A X01    Hydrogen peroxid

S02A A06    Hydrogen peroxid

B03B A03    Hydroxocobalamin

V03A B33    Hydroxocobalamin

N05B B01    Hydroxyzin

G02C C01   Ibuprofen

M01A E01    Ibuprofen

M02A A13    Ibuprofen

L01D B06    Idarubicin

D06B B01    Idoxuridin

J05A B02     Idoxuridin

S01A D01    Idoxuridin

L01A A06    Ifosfamid

J01D H51    Imipenem và thuốc ức chế

                    enzym

N06A A02    Imipramin

C03B A11    Indapamid

J05A E02     Indinavir

C01E B03    Indometacin

M01A B01    Indometacin

M02A A23    Indometacin

S01B C01    Indometacin

A10A B02    Insulin (bò)

A10A C02    Insulin (bò)

A10A D02    Insulin (bò)

A10A E02    Insulin (bò)

A10A B03    Insulin (lợn)

A10A C03    Insulin (lợn)

A10A D03    Insulin (lợn)

A10A E03    Insulin (lợn)

A10A B01    Insulin (người)

A10A C01    Insulin (người)

A10A D01    Insulin (người)

A10A E01    Insulin (người)

A10A B04    Insulin lispro

A10A C04    Insulin lispro

A10A D04    Insulin lispro

L03A B01    Interferon alfa tự nhiên

L03A B04    Interferon alfa - 2a

L03A B05    Interferon alfa - 2b

L03A B06    Interferon alfa - n1

L03A B02    Interferon beta tự nhiên

L03A B07    Interferon beta - 1a

L03A B08    Interferon beta - 1b

                   Intralipid

V08A A03    Iodamid

V08A B02    Iohexol

R01A X03    Ipratropium bromid

R03B B01    Ipratropium bromid

N01A B06    Isofluran

J04A C01     Isoniazid

C01C A02    Isoprenalin

R03A B02    Isoprenalin

R03C B01    Isoprenalin

                   Isosorbid

C01D A08    Isosorbid dinitrat

D03A X08    Isosorbid dinitrat

C08C A03    Isradipin

J02A C02     Itraconazol

P02C F01    Ivermectin

A12B A01    Kali clorid

B05X A01    Kali clorid

R05C A02    Kali iodid

S01X A04    Kali iodid

V03A B21    Kali iodid

A07A A08    Kanamycin

J01G B04     Kanamycin

S01A A24    Kanamycin

C05A X04    Kẽm oxyd

N01A X03    Ketamin

D01A C08    Ketoconazol

G01A F11    Ketoconazol

J02A B02     Ketoconazol

M01A E03    Ketoprofen

M02A A10    Ketoprofen

M01A B15    Ketorolac

S01B C05    Ketorolac

J06A A01     Kháng độc tố bạch hầu

C07A G01    Labetalol

A06A D11    Lactulose

J05A F05     Lamivudin

A02B C03    Lansoprazol

L02A E02    Leuprorelin

N04B A01    Levodopa

N05A A02    Levomepromazin

G03A C03    Levonorgestrel

H03A A01    Levothyroxin natri

C01B B01    Lidocain

C05A D01    Lidocain

D04A B01    Lidocain

N01B B02    Lidocain

R02A D02    Lidocain

S01H A07    Lidocain

S02D A01    Lidocain

J01F F02     Lincomycin

H03A A02    Liothyronin natri

                   Lithi carbonat

C09A A03    Lisinopril

L01A D02    Lomustin

A07D A03    Loperamid

R06A X13    Loratadin

N05B A06    Lorazepam

C09C A01    Losartan

C10A A02    Lovastatin

A02A A01    Magnesi carbonat

A06A D01    Magnesi carbonat

A02A A04    Magnesi hydroxyd

G04B X01    Magnesi hydroxyd

A02A A02    Magnesi oxyd

A06A D02    Magnesi oxyd

A02A A05    Magnesi silicat

A06A D16    Manitol

B05B C01    Manitol

B05C X04    Manitol

P02C A01    Mebendazol

G03A C06    Medroxyprogesteron

G03D A02    Medroxyprogesteron

L02A B02    Medroxyprogesteron

P01B A05    Mefloquin

G03A C05    Megestrol

G03D B02    Megestrol

L02A B01    Megestrol

L01A A03    Melphalan

N01B B03    Mepivacain

L01B B02    Mercaptopurin

A07E C02    Mesalazin

R05C B05    Mesna

V03A F01    Mesna

A10B A02    Metformin

V03A B26    Methionin

L01B A01    Methotrexat

C02A B01    Methyldopa (levorotatory)

C02A B02    Methyldopa (racemic)

D07A A01    Methylprednisolon

D10A A02    Methylprednisolon

H02A B04    Methylprednisolon

A03F A01    Metoclopramid

C07A B02    Metoprolol

P02B B01    Metrifonat

A01A B17    Metronidazol

D06B X01    Metronidazol

G01A F01    Metronidazol

J01X D01     Metronidazol

P01A B01    Metronidazol

C01B B02    Mexiletin

A01A B09    Miconazol

A07A C01    Miconazol

D01A C02    Miconazol

G01A F04    Miconazol

J02A B01     Miconazol

S02A A13    Miconazol

N05C D08   Midazolam

A02B B01    Misoprostol

N02A A01    Morphin

C07A A12    Nadolol

H01C A02    Nafarelin

V03A B15    Naloxon

B05C B04    Natri bicarbonat

B05X A02    Natri bicarbonat

A12C A01    Natri clorid

B05C B01    Natri clorid

B05X A03    Natri clorid

V03A B08    Natri nitrit

C02D D01   Natri nitroprusiat

A06A B08    Natri picosulfat

                   Natri thiosulfat

A01A B08    Neomycin

A07A A01    Neomycin

B05C A09    Neomycin

D06A X04    Neomycin

J01G B05     Neomycin

R02A B01    Neomycin

S01A A03    Neomycin

S02A A07    Neomycin

S03A A01    Neomycin

N07A A01    Neostigmin

S01E B06    Neostigmin

A02A B01    Nhôm hydroxyd

A02A B03    Nhôm phosphat

D06B B04    Podophyllotoxin (Nhựa

                      podophylum)

C08C A04    Nicardipin

P02D A01    Niclosamid

A11H A01    Nicotinamid (Vitamin PP)

C08C A05    Nifedipin

C08C A06    Nimodipin

G04A C01    Nitrofurantoin

C01C A03    Norepinephrin

G03A C01    Norethisteron

G03D C02   Norethisteron

J01M A06    Norfloxacin

S01A X12    Norfloxacin

A07A A02    Nystatin

D01A A01    Nystatin

G01A A01    Nystatin

J01M A01    Ofloxacin

S01A X11    Ofloxacin

A02B C01    Omeprazol

A04A A01    Ondansetron

J01C F04     Oxacilin

P02B A02    Oxamniquin

                   Oxybenzon

R01A A05    Oxymetazolin

R01A B07    Oxymetazolin

S01G A04    Oxymetazolin

D06A A03    Oxytetracyclin

G01A A07    Oxytetracyclin

J01A A06     Oxytetracyclin

S01A A04    Oxytetracyclin

H01B B02    Oxytocin

L01C D01    Paclitaxel

A09A A02    Pancrelipase

M03A C01   Pancuronium

A03A D01    Papaverin

G04B E02    Papaverin

N02B E01    Paracetamol

A06A A01    Parafin lỏng

M01C C01   Penicilamin

N02A B02    Pethidin hydroclorid

                   Perildopril

N03A A02    Phenobarbital

J01C E02     Phenoxymethylpenicilin

C04A B01    Phentolamin

G04B E05    Phentolamin

N03A B02    Phenytoin

B02B A01    Phytomenadion

N07A X01    Pilocarpin

S01E B01    Pilocarpin

M03A C06   Pipecuronium bromid

J01C A12     Piperacilin

P02C B01    Piperazin

N06B X03    Piracetam

M01A C01   Piroxicam

M02A A07    Piroxicam

S01B C06    Piroxicam

B05A A06    Polygelin

A07A A05    Polymyxin B

J01X B02     Polymyxin B

S01A A18    Polymyxin B

S02A A11    Polymyxin B

S03A A03    Polymyxin B

D08A G02    Povidon - iod

D09A A09    Povidon - iod

D11A C06    Povidon - iod

G01A X11    Povidon - iod

R02A A15    Povidon - iod

C10A A03    Pravastatin

P02B A01    Praziquantel

C02C A01    Prazosin

A07E A01    Prednisolon

C05A A04    Prednisolon

D07A A03    Prednisolon

D07X A02    Prednisolon

H02A B06    Prednisolon

R01A D02    Prednisolon

S01B A04    Prednisolon

S01C B02    Prednisolon

S02B A03    Prednisolon

S03B A02    Prednisolon

P01B A03    Primaquin

J01C E09     Procain penicilin

C01B A02    Procainamid hydroclorid

L01X B01    Procarbazin

G03D A04    Progesteron

P01B B01    Proguanil

R06A D02    Promethazin hydroclorid

D04A A10    Promethazin hydroclorid

C01B C03    Propafenon

N01A X10    Propofol

C07A A05    Propranolol

V08A D03    Propyliodon

H03B A02    Propylthiouracil

V03A B14    Protamin

P02C C01    Pyrantel

J04A K01     Pyrazinamid

N07A A02    Pyridostigmin

A11H A02    Pyridoxin (vitamin B6)

P01B D01    Pyrimethamin

P01B C01    Quinin

A02B A02    Ranitidin

C02A A02    Reserpin

D10A D02    Retinol (vitamin A)

R01A X02    Retinol (vitamin A)

S01X A02    Retinol (vitamin A)

A11C A01    Retinol (vitamin A)

A11H A04    Riboflavin (vitamin B2)

J04A B02     Rifampicin

                   Ringer lactat

N05A X08    Risperidon

J01F A06     Roxithromycin

R03A C02    Salbutamol

R03C C02    Salbutamol

                   Sắt dextran

B03A A07    Sắt (II) sulfat

B03A D03    Sắt (II) sulfat

N04B D01    Selegilin

D01A E13    Selen sulfid

G03G A03    Serum gonadotropin

C10A A01    Simvastatin

A06A G07    Sorbitol

B05C X02    Sorbitol

V04C C01    Sorbitol

C07A A07    Sotalol

J01X X04     Spectinomycin

J01F A02     Spiramycin

C03D A01    Spironolacton

B01A D01    Streptokinase

A07A A04    Streptomycin

J01G A01     Streptomycin

A02B X02    Sucralfat

S01A B04    Sulfacetamid

A07E C01    Sulfasalazin

M03A B01    Suxamethonium

L02B A01    Tamoxifen

J01X A02     Teicoplanin

L01C B02    Teniposid

M01A C02   Tenoxicam

G03B A03    Testosteron

A01A B13    Tetracyclin

D06A A04    Tetracyclin

J01A A07     Tetracyclin

S01A A09    Tetracyclin

S02A A08    Tetracyclin

S03A A02    Tetracyclin

A07B A01    Than hoạt

R03D A04    Theophylin

A11D A01    Thiamin (vitamin B1)

N01A F03    Thiopental

N05C A19    Thiopental

A07D A02    Thuốc phiện

N02A A02    Thuốc phiện

                   Thuốc uống bù nước và điện giải

J01C A13     Ticarcilin

B01A C05    Ticlopidin

D01A E02    Tím gentian

G01A X09    Tím gentian

S01E D01    Timolol

J01X D02     Tinidazol

P01A B02    Tinidazol

D01A C07    Tioconazol

G01A F08    Tioconazol

J01G B01     Tobramycin

S01A A12    Tobramycin

A11H A03    Tocopherol (vitamin E)

A10B B03    Tolbutamid

V04C A01    Tolbutamid

D10A D01    Tretinoin

L01X X14    Tretinoin

A01A C01    Triamcinolon

D07A B09    Triamcinolon

D07X B02    Triamcinolon

H02A B08    Triamcinolon

R01A D11    Triamcinolon

R03B A06    Triamcinolon

S01B A05    Triamcinolon

C03D B02    Triamteren

N04A A01    Trihexyphenidyl

J01E A01     Trimethoprim

L02A E04    Triptorelin

S01F A06    Tropicamid

B05B C02    Urê

D02A E01    Urê

G03G A04    Urofollitropin

B01A D04    Urokinase

Vaccin bạch hầu - ho gà - uốn ván hấp phụ

J07B F02     Vaccin bại liệt uống, 3 hóa trị, sống giảm độc lực

J07B F03     Vaccin bại liệt, 3 hóa trị, bất hoạt, toàn bộ virus

L03A X03    Vaccin BCG

J07A N01     Vaccin lao, sống giảm độc lực

J07B G01     Vaccin dại, bất hoạt, toàn bộ

                    virus

J07A F01     Vaccin giải độc tố bạch hầu

J07A G01     Vaccin Haemophilus influenzae

                  B, kháng nguyên tinh lọc, liên hợp

J07A H01     Vaccin não mô cầu A, kháng

                   nguyên polysacarid tinh chế

J07A H03     Vaccin não mô cầu, kháng

             nguyên polysacarid tinh chế 2 hóa trị

J07A H04     Vaccin não mô cầu, kháng          

             nguyên polysacarid tinh chế 4 hóa trị

J07B J01      Vaccin rubella, giảm độc lực

J07B D01     Vaccin sởi, sống giảm độc lực

J07B D52     Vaccin sởi kết hợp với quai bị và rubella, sống giảm độc lực

J07B L01     Vaccin sốt vàng, sống giảm độc

                    lực

J07A E01     Vaccin tả, bất hoạt, toàn bộ tế

                    bào

J07A P02     Vaccin thương hàn, bất hoạt,

                    toàn bộ tế bào

J07A P03     Vaccin thương hàn, kháng nguyên polysacarid tinh chế

J07A P01     Vaccin thương hàn, uống, sống giảm độc lực

J07B C01     Vaccin viêm gan B, tinh khiết

J07B C02     Vaccin viêm gan B, bất hoạt      

                     toàn bộ virus

J07B A02     Vaccin viêm não Nhật Bản, bất

                   hoạt, toàn bộ virus

A07A A09    Vancomycin

J01X A01     Vancomycin

H01B A01    Vasopressin

M03A C03   Vecuronium

C08D A01    Verapamil

L01C A01    Vinblastin

L01C A02    Vincristin

B01A A03    Warfarin

V03A B17    Xanh methylen

J05A F01     Zidovudin

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top