Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Đối chiếu thay đổi mức hưởng bảo hiểm y tế trước và sau 01/01/2015


Như chúng ta đã biết, trước thời điểm 01/01/2015, thì mã đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế gồm 34 mã đối tượng và 7 mức hưởng bảo hiểm y tế, do đó bệnh nhân cần lưu ý có sự đối chiếu, thay đổi mức hưởng trước và sau 01/01/2015 đối với những thẻ bảo hiểm y tế mua trước 01/01/2015 và có giá trị sử dụng đến sau ngày 01/01/2015.

 - Sự khác nhau giữa trước và sau 01/01/2015 là mức hưởng bảo hiểm y tế từ 7 mức xuống còn 5 mức, còn các mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì có bổ sung thêm 5 mã đối tượng mới (QN, CY, DK, XD, CT), thêm 5 mã đối tượng với mục đích tách từ các mã cũ nhằm làm rõ hơn đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (DT, TS, CS, SV, GB), loại 2 mã đối tượng cũ và nhập vào cùng mã GD (XV, TL), bệnh nhân có thể tự đối chiếu mức hưởng bảo hiểm y tế trước và sau 01/01/2015 tại bảng 1 1 để biết rõ quyền lợi, mức hưởng khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảng 1: Bảng đối chiếu thay đổi mức hưởng bảo hiểm y tế trước và sau 01/01/2015

 - Để hiểu rõ hơn các quyền lợi của 5 mức hưởng sau 01/01/2015, Quý bệnh nhân có thể tìm hiểu tại Đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế 2015.

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

* Tham khảo thêm:

Đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế trước 2015
Đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế 2015
Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế 2015
Lợi ích khi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Phước An

* Nguồn:
- Công văn 4996/BHXH-CSYT, ngày 17/12/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

* Chú thích:
1 Công văn 4996/BHXH-CSYT, ngày 17/12/2014, phụ lục 1


Your Chat Plugin code