Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT


Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và ý nghĩa

Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hiện có 4 tuyến chuyên môn kỹ thuật căn cứ vào yêu cầu về phạm vi hoạt động chuyên môn, quy mô hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và năng lực thực hiện kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật.

Phân tuyến các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế 2016

Bảo hiểm y tế 2016 - Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện được phân chia 4 tuyến tương ứng 4 tuyến chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế.

Đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2016

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên theo đăng ký của người tham gia bảo hiểm y tế và được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế

Các hình thức và điều kiện chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện nhằm đảm bảo cho người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng đầy đủ quyền lợi đúng tuyến khi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuy nhiên việc chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh cần phải tuân thủ theo đúng quy định chuyên môn của Bộ Y tế.

Quyền lợi và thủ tục chuyển tuyến khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016

Bảo hiểm y tế - Người bệnh được chuyển tuyến và thủ tục chuyển tuyến như thế nào khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016.

Kể từ ngày 01/01/2015 có 47 bệnh – nhóm bệnh và các trường hợp được chuyển tuyến điều trị đến hết năm dương lịch

Có nhiều hình thức và điều kiện, thủ tục chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh cần thực hiện theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và thông thường thì giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký.

Kể từ ngày 01/01/2016 có 62 bệnh – nhóm bệnh và các trường hợp được chuyển tuyến điều trị đến hết năm dương lịch

Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện nhằm đảm bảo cho người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng đầy đủ quyền lợi đúng tuyến khi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế
Your Chat Plugin code