Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Quyền lợi bảo hiểm y tế


Giấy chuyển viện có giá trị sử dụng trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký.
Ngoài ra, khi người bệnh thuộc các bệnh, nhóm bệnh thuộc danh mục nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng giấy chuyển viện trong năm dương lịch thì giấy chuyển viện có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch đó. Trường hợp đến hết ngày 31/12 năm dương lịch đó mà người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại nới khám chữa bệnh thì giấy chuyển viện có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó.
Your Chat Plugin code