Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Đối tượng - mức hưởng bảo hiểm y tế 2016


Kể từ ngày 01/01/2016, hệ thống bảo hiểm y tế Việt Nam bổ sung thêm mã đối tượng PV tham gia bảo hiểm y tế, do đó đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 cũng có sự điều chỉnh/bổ sung, cụ thể:

 • Mức hưởng bảo hiểm y tế 2016:
  - Tất cả các mã đối tượng sẽ được nhà nước thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến khi chi phí 1 lần khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhỏ hơn 15% mức lương cơ sở (< 181.500đ/lần) hoặc khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến xã; 1
  - Tất cả các mã đối tượng sẽ được nhà nước thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở hiện hành khi có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên tính đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm > 6 tháng lương cơ sở (> 7.260.000đ) 2
  - Ngoài các trường hợp nêu trên, khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ có 5 mức hưởng quyền lợi, không giới hạn mức tối đa cho một lần điều trị như sau:

Bảng 1: Bảng danh mục mã đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế kể từ 01/01/2016

Giải thích bảng:
   - Tỷ lệ: được hiểu là tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Hiện tại Bộ Y tế chưa ban hành tỷ lệ thanh toán đối với hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật, do đó sẽ áp dụng trần thanh toán là không vượt quá 40 tháng lương cơ sở hiện hành cho một lần sử dụng.

 • Mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 đối với thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước 01/01/2015:
  - Như chúng ta đã biết, đối với thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước 01/01/2015, thì mã đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế gồm 34 mã đối tượng và 7 mức hưởng bảo hiểm y tế, do đó bệnh nhân cần lưu ý có sự đối chiếu, thay đổi mức hưởng đối với thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước 01/01/2015 nhưng có giá trị sử dụng đến sau ngày 01/01/2016.
  - Ngoài sự khác nhau về mức hưởng bảo hiểm y tế từ 7 mức xuống còn 5 mức, thẻ bảo hiểm y tế 2016 còn có sự điều chỉnh, bổ sung mã đối tượng:
  • Bổ sung thêm 6 mã đối tượng mới (QN, CY, DK, XD, CT, PV);
  • Bổ sung thêm 5 mã đối tượng với mục đích tách từ các mã cũ nhằm làm rõ hơn đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (DT, TS, CS, SV, GB);
  • Loại 2 mã đối tượng cũ và nhập vào cùng mã GD (XV, TL),

  - Bệnh nhân có thể xem mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 đối với thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước 01/01/2015 để biết rõ quyền lợi, mức hưởng khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

* Tham khảo thêm:
-    Đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế trước 01/01/2015;
-    Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế;
-    Lợi ích khi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Phước An.

* Nguồn:
-    Công văn 4996/BHXH-CSYT, ngày 17/12/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung; 

-    Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, ngày 22/12/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh;

-    Quyết định số 1351/QĐ-BHXH, ngày 16/11/2015, của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT.


* Chú thích:
-    1 Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, điều 9;
-   2 Công văn 4996/BHXH-CSYT, khoản 1, điểm b;
-    3 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH, điều 2, khoản 2, điểm d


Your Chat Plugin code