Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Hội đồng nghiệm thu Dược thư quốc gia Việt Nam


HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM

 (Theo Quyết định số 335/2000/QÐ - BYT ngày 11/02/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

 

1.      GS.TSKH. Nguyễn Văn Ðàn, Chủ tịch

2.      TS. Tạ Văn Bình, Ủy viên

3.      GS. TS. Nguyễn Việt Cồ, Ủy viên

4.      PGS.TS. Trần Văn Cường, Ủy viên

5.      GS.TSKH. Nguyễn Văn Dịp, Ủy viên

6.      GS. Ðào Ðình Ðức, Ủy viên

7.      GS.TSKH. Phạm Mạnh Hùng, Ủy viên

8.      GS. Nguyễn Xuân Huyên, Ủy viên

9.      PGS. TS. Từ Minh Koóng, Ủy viên

10.  TS. Nguyễn Vi Ninh, Ủy viên

11.  GS. TS. Ðỗ Kim Sơn, Ủy viên

12.  PGS.TS. Trần Thu Thuỷ, Ủy viên

13.  GS. Nguyễn Bửu Triều, Ủy viên

14.  GS.TS. Trần Ðỗ Trinh, Ủy viên

15.  PGS. TS. Nguyễn Văn Tường, ủy viên

Thư ký

1.      DS. Trần Ðức Chính

2.      TS. Vũ Ngọc Kim

3.      DSCKI. Cao Thị Mai Phương

 

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU BẢN BỔ SUNG D­ƯỢC THƯ­ QUỐC GIA VIỆT NAM

(Theo Quyết định số 2047/QĐ - BYT ngày 09/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

                  1.      GS.TS. Lê Ngọc Trọng, Chủ tịch

                  2.      DS. Nguyễn Văn Thanh, Phó chủ tịch

                  3.      PGS. TS. Tạ Văn Bình, Uỷ viên

                  4.      GS.TS. Nguyễn Bá Đức, Uỷ viên

                  5.      GS.TSKH. Lê Đăng Hà, Uỷ viên

                  6.      TS. Hoàng Thị Hiệp, Uỷ viên

                  7.      GS.TS. Phạm Gia Khải, Uỷ viên

                  8.      PGS. TS. Nguyễn Anh Trí, Uỷ viên

                  9.      GS. Nguyễn Bửu Triều, Ủy viên

                  10.    TS. Trần Quý T­ường, Uỷ viên

                  11.    ThS. Vũ Thị Hiệp, Uỷ viên thư ký

                  12.    ThS. Cao Thị Mai Phương, Uỷ viên thư ký

Your Chat Plugin code