Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Ký hiệu chữ viết tắt


1.      ACTH                           Adrenocorticotropic hormon

2.      Acetyl CoA                   Acetylcoenzym A

3.      ADH                             Hormon chống bài niệu

4.      ADN (hoặc DNA)          Acid desoxyribonucleic

5.      ADP                             Adenosin diphosphat

6.      ADR                             Tác dụng không mong muốn

7.      ALL                              Bệnh bạch cầu cấp dòng lympho

8.      ALP (GPT)                    Alaninaminotransaminase

9.      AML                             Bệnh bạch cầu cấp dòng tủy

10.  AMP                             Adenosin monophosphat

11.  ARN (hoặc RNA)           Acid ribonucleic

12.  ARNm (hoặc RNAm)       ARN thông tin

13.  ARNt (hoặc RNAt)          ARN vận chuyển

14.  AST (GOT)                    Aspartataminotransaminase

15.  ASTS                            Chương trình giám sát quốc gia về tính kháng thuốc 

a.      của vi khuẩn gây bệnh (Antibiotics Sensitivity Testing  

b.      Studies)

16.  ATP                              Adenosintriphosphat

17.  AUC                             Diện tích dưới đường cong biểu diễn nồng độ - thời

a.      gian

18.  AV(blốc)                       (Blốc) nhĩ thất, blốc N-T           

19.  BUN                             Nitrogen của urê - huyết

20.  C                                 (độ) bách phân (độ Celsius)

21.  CoA                             Coenzym A

22.  Cal                              Calo

23.  cAMP                           AMP vòng (adenosin monophosphat vòng)

24.  CFU                             Ðơn vị tạo khuẩn lạc

25.  cGMP                           GMP vòng (guanosin monophosphat vòng)

26.  ChE                             Cholinesterase

27.  Ci                                Curi

28.  CK                               Creatinkinase

29.  CLL                              Bệnh bạch cầu mạn dòng lympho

30.  cm                               centimet

31.  cm2                                        centimet vuông

32.  CML                             Bệnh bạch cầu mạn dòng tủy

33.  CNS                             Hệ thần kinh trung ương

34.  CPK                             Creatinphosphokinase

35.  Clcr                              Ðộ thanh thải creatinin

36.  Cyt. P450                              Cytochrom P450

37.  dd                               Dung dịch

38.  2, 3- DPG                     Acid 2,3- diphosphoglyceric

39.  DTQGVN                      Dược thư quốc gia Việt Nam

40.  đv                                Ðơn vị

41.  đvqt                            Ðơn vị quốc tế

42.  ÐTР                            Ðiện tâm đồ

43.  ÐNР                            Ðiện não đồ

44.  FSH                             Hormon kích nang (noãn)

45.  g                                 Gam

46.  GABA                           Acid gamma aminobutyric

47.  GDP                             Guanosin diphosphat

48.  GMP                             Guanosin monophosphat

49.  Gn                               Gonadotrophin

50.  GnRH                           Hormon giải phóng gonadotrophin

51.  GOT (AST)                    Glutamic oxaloacetic transaminase

52.  G6PD                           Glucose-6-phosphat dehydrogenase

53.  GPT (ALT)                    Glutamic pyruvic transaminase

54.  gram (+)                      Gram dương (vi khuẩn)

55.  gram (-)                       Gram âm

56.  GTP                             Guanosin triphosphat

57.  Hb                               Hemoglobin

58.  HBsAg                         Kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B

59.  HBV                             Virus viêm gan B

60.  HCG                             Gonadotropin màng đệm người

61.  Hct (Ht)                       Hematocrit

62.  HDL                             Lipoprotein tỷ trọng cao

63.  HLA                             Kháng nguyên bạch cầu người

64.  5- HT                           5- hydroxytryptamin, serotonin

65.  IFN- a, IFN- b               Interferon-alpha, interferon-beta

66.  Ig                                Immunoglobulin

67.  IgA, E, G, M                 Immunoglobin A, E, G, M

68.  IL                                Interleukin

69.  IL-1, IL-2                     Interleukin-1, Interleukin-2

70.  IMAO                           Chất ức chế monoaminoxidase (Monoamine oxidase

a.      inhibitor)

71.  MU                               million units (triệu đơn vị)

72.  ng                               nanogam (10-9 g)

73.  nm                               nanomet (10-9 m)

74.  NSAID                          Thuốc chống viêm không steroid

75.  PAF                              Yếu tố hoạt hóa tiểu cầu

76.  PAS                             Para amino salicylic acid

77.  PCO2                                    Phân áp khí carbonic

78.  pg                               picogam (10-12 g)

79.  PG                               Prostaglandin

80.  PG A, B, C,                   Prostaglandin A, B, C

81.  PGI2                                      Prostacyclin

82.  PHA                             Phytohemagglutinin

83.  PO2                                       Phân áp oxygen

84.  SD                               Ðộ lệch chuẩn

85.  SE                               Sai số chuẩn

86.  STH                             Hormon tăng trưởng

87.  T3                                           Triiodothyronin

88.  T4                                           Thyroxin

89.  t1/2                                         Nửa đời

90.  TCA                             Acid tricloracetic

91.  TK                                Thần kinh

92.  TKTW                           Thần kinh trung ương

93.  TSH                             Hormon kích giáp

94.  TX                                Thromboxan

95.  TXA2, TXB2                          Thromboxan A2, thromboxan B2

96.  Vd, vd                          Ví dụ

97.  VLDL                            Lipoprotein tỷ trọng rất thấp

98.  X                                 Xem

99.  vđ                                Vừa đủ

 

Your Chat Plugin code